Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrat cu nr. 5246 din 09.10.2017 precum şi de avizele favorabile emise de Comisia Juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apararea dr. omului respectiv Comisia economică, buget-finanţe, agricultură amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism;

Analizând extrasele CF 401774 Dudestii Vechi şi CF 403106 Dudeştii Vechi

Ţinând cont de prevederile art.7 lit.e şi art.8 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă trecerea în domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi a imobilului înscris în CF 403106 Dudeştii Vechi, având nr top 403106, în suprafaţă de 136 mp.

Art.2 (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în intravilanul localităţii Dudeştii Vechi, având categoria de folosinţă curţi construcţii, după cum urmează: - imobilul înscris în CF 401774 Dudeştii Vechi, având nr. top 756-757 /b/2 în suprafaţă de 530 mp se alipeşte cu imobilul înscris în CF 403106 Dudeştii Vechi, având nr.top 403106, în suprafaţă de 136 mp. (2) Prin alipirea imobilelor mai sus-menţionate se va forma un nou imobil care va avea o suprafaţă totală de 666 mp şi care va face parte din domeniul public al comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Imobilele în cauză nu fac obiectul unor cereri de retrocedare, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.

Art.4 Se împuterniceşte domnul primar Bono CUCALAN, având CNP 1671019353944, domiciliat în Dudeştii Vechi, nr. 242, jud. Timiş, identificat cu CI seria TZ nr. 091941 eliberat de SPCLEP Sânnic. Mare la data de 17.10.2013 să semneze în faţa notarului public, toate actele necesare în formă autentică.

Art.5 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Persoanelor fizice sau juridice interesate - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 89 din 29.09.2017.pdf
217 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL