Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul departamentului fmanciar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 5292 din 10.10.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5298 din 11.10.2017 ;

Având în vedere extrasul de cont din 06.10.2017 eliberat de Trezoreria Sannicolau Mare prin care se certifica încasarea sumei solicitate cu titlu de imprumut de la Ministerul Finantelor Publice În conformitate cu Legea nr. 6 I 2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a . prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alinA lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru ; 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează : I. Pe partea de venituri: La contul 21C410209 se adauga suma de 4 532 500 lei TOT AL VENITURI = 4.532.500 lei II. Pe partea de cheltuieli: - La capitolul bugetar 70.02, I.itera C , titlu 55, alin 55.01.42 „ Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara„ suma de 4 532 500 lei TOT AL CHELTUIELI = 4.532.500 lei

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 89 din 29.09.2017.pdf
208 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL