Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în referatul primarului înregistrat cu nr.5432/17 .10.2017 precum şi de avizul Comisiei juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 5490 din 19.10.2017 ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş,

Ţinând cont de prevederile: - art. 36, alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 - art. 6 alin 1 din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

- H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 28/27.05.2002 privind însuşirea domeniului public atestat

În conformitate cu art.36 alin 1, alm 2 lit. ( c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public atestat al comunei Dudeştii Vechi a imobilului înscris în CF 406371 Dudeştii Vechi, nr cadastral 406371, în suprafaţă de 1.072 mp, situat în loc. Dudestii Vechi, nr. 350, jud. Timis

Art.2 Imobilul mai sus menţionat, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, nu face obiectul Legii nr.10/200 l ,nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unui litigiu.

Art.3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Dudeştii Vechi în colaborare cu persoanele responsabile din cadrul aparatului de specialitate.

Art.4 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Guvernului României - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 92 din 19.10.2017.pdf
249 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL