Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 5489 din 19.10.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia economică, buget finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5491 din 19.10.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 5490/19.10.2017; Având în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L înregistrat cu nr. 5485 din 19.10.2017

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 29 din 03.03.2017 privind aprobarea Proiectul „EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA , COMUNA DUDESTII VECHI, JUD. TIMIS"

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvem~lui nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

In temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă comuna Dudeştii Vechi, jud.Timiş , întocmit de către SC Eurofunction SRL, conform Devizului centralizat care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 93 din 19.10.2017-c.pdf
223 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL