Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 5489 din 19.10.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia econo mică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5491 din 19.10.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 5490/19.10.2017; Având în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L înregistrat cu nr. 5485 din 19.l 0.2017

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 29 din 03.03.2017 privind aprobarea Proiectul „EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA DUDESTII VECHI, ruD. TIMIS"

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba asigurarea finanţării de la bugetul local a unor cheltuieli legate de proiectul "Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Dudeştii, jud. Timis", cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală"

Art.2 Categoriile de cheltuieli care se încadrează în prevederile art. 1 sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea teritoriului, studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie, studii de teren, studii de specialitate, expertize tehnice şi audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizara procedurilor de achiziţie, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, taxe, cote, costuri credit şi cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Departamentului financiar-contabil - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 94 din 19.10.2017.pdf
218 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL