Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 5489 din 19.10.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5491 din 19.10.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 5490/19.10.2017 ;

Având în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S .R.L înregistrat cu nr. 5484 din 19 .1O.2017

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 26 din 03.03.2017 privind aprobarea demarării proiectului"Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit şi bucătărie proprie cu regim de înalţime P+ 2E în localitatea Dudeştii Vechi"

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 7 voturi pentru, o abţinere, 5 împotrivă, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit şi bucătărie proprie cu regim de Înalţime P+2E În localitatea Dudeştii Vechi", întocmit de către SC Eurofunction SRL, conform Devizului centralizat care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 95 din 19.10.2017.pdf
332 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL