Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 5449 din 18.10.2017 întocmită de către domnul primar; Luând în considerare adresa nr. 4812 din 18.09.2017 venită din partea SC Akiram S.R.L. ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

Analizând extrasele CF nr 400264 Dudeştii Vechi, CF 401226 Dudeştii Vechi şi CF 406335 Dudeştii Vechi;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit(d), alin 6 lit (a) pctl si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă radierea dreptului de folosinţă din CF 406335 Dudestii Vechi, având nr; cadastral top:368-369/c/1/a/1, în suprafaţă de 331 mp înscris în favoarea lui Babuscov Pavel.

Art.2 Se aprobă actualizarea denumire înscrise în CF 406335 Dudeştii Vechi, având nr. cadastral top:368-369/c/1/a/1 din Comuna Besenova Veche în Comuna Dudeştii Vechi

Art.3 Se aprobă realizarea unor rapoarte de evaluarea pentru terenurile înscrise în CF nr. 400264 Dudeştii Vechi, CF 401226 Dudeştii Vechi şi CF 406335 Dudeştii Vechi Art.4 Se emite acordul de principiu, ca după clarificarea situaţiei juridice şi cadastrale să se realizeze un schimb de terenuri între Comuna Dudeştii Vechi şi SC Akiram SRL, astfel încât situaţia cadastrală să corespundă cu situaţia exactă din teren. Art.5 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - SC Akiram SRL - BCPI Sannicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 99 din 19.10.2017.pdf
280 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL