Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 5433 din 17.10.2016 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 34 din 27 martie 2017 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 1 din 11 ianuarie 2017 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017,

În conformitate cu Legea nr.6/2017 a Bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

Ţinând cont de prevederile art. 484 din Legea nr. 227 /2015 cu modificările si completările ulterioare, În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se stabileşte taxa specială percepută pentru branşarea la re eaua publică de alimentare cu apă la suma de 50 lei pentru persoanele fizice, respectiv 100 lei pentru persoanele juridice.

Art.2 Serviciile solicitate vor fi realizate ca urmare a ezentării dovezii privind plata taxei speciale prevăzute la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3 Sumale încasate ca urmare a perceperii acestei taxe vor constitui venit la bugetul local al Comunei Dudeştii Vechi. Art.4 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judetean Timiş - Departamentului taxe şi impozite locale - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 100 din 19.10.2017.pdf
288 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL