Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei DUDESTII VECHI, Judeţul Timiş

În vederea accesării fondurilor PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL, măsura 3.1.B Ţinând cont de proiectul de hotărâre nr. 5630 din 26.10.2017 precum şi de Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local înregistrate cu nr. 5647 din 26.10.2017 şi 5648 din 26.10.2017

Analizând prevederile H.C.L. nr. 89 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I pentru proiectul "LUCRARI DE MODERNIZARE IN SCOPUL EFICIENTIZARII ENERGETICE A CLADIRII PRIMĂRIEI DUDESTII VECHI"

În conformitate cu prevederile: Art.20 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local DUDESTII VECHI; În temeiul art.10, art. 38 alin.(2) lit.c), alin.(S) lit.c), art.46 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico - economici conform documentaţiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitie „LUCRARI DE MODERNIZARE IN SCOPUL EFICIENTIZARII ENERGETICE A CLADIRII PRIMĂRIEI DUDEŞTII VECHI", conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre

Art.2 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Dudeştii Vechi în colaborare cu persoanele din cadrul aparatului de specialitatea al acestuia.

Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş, - Consiliului Judeţean Timiş, - Primarului comunei Dudeştii Vechi, - Persoanelor şi instituţiilor interesate - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 102 din 26.10.2017.pdf
314 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL