Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi,

Ţinând cont de proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 5631 din 26.10.2017 precum şi de Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local înregistrate cu nr. 5647 din 26.10.2017 şi 5648 din 26.10.2017

Având în vedere dispoziţiile: - art. 3 alin (4) şi 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 1 din Anexa acestei legi, - Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, - H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, - H.G. 977 /2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Timiş.

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 53 / 2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare ;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.2, lit. c), d), alin.(4), lit. d), alin.(6J: lit. a), pct. 13 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Vechi, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr.28/27.05.2002, în sensul că poziţia 6, 8, 15, 33 si 36 se rectifică după cum urmează:.....

Art.2 Imobilele în cauză nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar,nu fac obiectul unor cereri de retrocedare, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unui litigiu.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Dudeştii Vechi şi persoanele din cadrul aparatului de specialitatea al acestuia

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Primarului comunei Dudeştii Vechi, Persoanelor şi instituţiilor interesate Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 103 din 26.10.2017.pdf
296 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL