Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Tllnis

Având în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 5649 din 26.10.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, prot cţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5647 din 26. l 0.2017 ;

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 4 abţineri, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul al IV -lea atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează :

I. Pe partea de venituri , astfel : - la contul 33.02.50 „ Venituri din încasare apa „ se aloca suma de 25 mii pe trim IV Il.

Pe partea de cheltuieli, astfel : de la cap 65.02, Invatamant, titlu 71 „Investitii" se retrage suma de 30 mii lei de la cap 70.02 „Dezvoltare publica", titlu 71 „Investîtii„ se retrage suma de 165 mii lei, de la urmatoarele pozitii : - PUG = 30 mii lei - Rate la Elba = 85 mii lei - Sistemul de camere video = 50 mii lei la cap 51.02 „Administraţie publică" = 34 mii lei , din care : - cazan incalzire pe peleti = 30 mii lei - sistem de incalzire prin tavan pentru holul primariei = 4 mii lei la cap 70.02 „ Incalzire cladire politie, C.E.C., Posta" = 48 mii lei la cap 84,02 „Asfaltare strada 5 centru„ = 138 mii lei

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 104 din 26.10.2017.pdf
282 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL