Publicat la 22-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 5959 din 15.11.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5967 din 15.11.2017 ;

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit a) si art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, o abţinere, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul al IV-lea atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează :

I. Pe partea de venituri, astfel : - la contul 432000 „ Subventii„ se aloca suma de 25.140,51 lei pe trim IV - la contul 426500 „ Finantarea PNDL„ se aloca suma de 403.706, 37 lei pe trim IV TOT AL VENITURI = 428.846,88 lei

II. Pe partea de cheltuieli, astfel : - la cap 70.02 „Dezvoltare publica„ , titlu 71 - „Investitii„ se aloca suma de 403.706,37 lei, pentru plata lucrarilor de investitii la proiectul de apa-canal - la cap 74.02 „Protectia mediului„, titlu 71 - „lnvestitii„ se aloca suma de 25.140,51 lei pentru plata lucrărilor la proiectul de împădurire. TOT AL CHELTUIELI = 428.846,88 lei

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 105 din 15.11.2017.pdf
282 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL