Publicat la 22-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul local al Comunei Dudeştii Vechi Având în vedere adresa înregistrată cu nr. 5895 din 10.11.2017 formulată de către domnul Velciov Petru, în calitate de iniţiator;

Ţinând cont de expunerea de motive înregistrată cu nr. 5929 din 14.11.2017 precum şi de avizul Comisiei pentru cultură , culte, sport, învătământ, sănătate, probleme ale minorităţilor şi protecţie socială înregistrat cu nr. 5966 din 15.11.2017, de avizul favorabil al Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5967 din 15.11.2017 precum şi de avizul favorabil al Comisiei juridice, disciplină, administratie publica si apararea drepturilor omului înregistrat cu nr. 5968 din 15.11.2017;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.2, lit. c), d), alin.(4), lit. d), alin.(6). lit. a), pct. 13 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă introducerea pe Agenda cultural-sportivă a Comunei Dudeştii Vechi a acţiunii denumite "Cupa Horst Gunter", organizate cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de existenţă a clubului sportiv Pobeda Dudeştii Vechi.

Art.2 Se aprobă sprijinirea din punct de vedere financiar şi organizatoric a acţiunii menţionate la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Departamentului financiar-contabil - Organizatorilor acţiunii - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 106 din 15.11.2017.pdf
307 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL