Publicat la 22-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de: referatul primarului înregistrat cu nr. 5 .930 din 14 noiembrie 2017, de avizul Comisiei economice cu nr.5967 din 15.01.2017, de avizul Comisiei juridice cu nr. 5968/15.11.2017 precum şi de avizul Comisiei pentru învăţământ cu nr. 5966/15.11.2017;

Având în vedere: - prevederile art. 82 alin.(1) şi (2) şi art. I 05 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2001 ; - prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă numărul de burse şcolare, aferente anului şcolar 2017 - 2018 precum şi cuantumul acestora, pentru elevii Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi, după cum urmează ....

Art.2 (1) Se aprobă acordarea unor premii speciale în cuantum de 200 de lei, pentru elevii care promovează examenul de bacalaureat.

Art.3 Sumele de bani prevăzute la art. l şi art.2 din prezenta Hotărâre vor fi acordate din bugetul local al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Liceului Teoretic "Sfintii Kiril si Metodii" Dudestii Vechi , ' , Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 107 din 15.11.2017.pdf
291 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL