Publicat la 22-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de: referatul primarului înregistrat cu nr. 5928 din 14 noiembrie 2017, de avizul Comisiei pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială înregistrat cu nr. 5966 din 15.11.2017 precum şi de avizul Comisie juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr. 5968 din 15.11.2017; Având în vedere adresa asociaţiei înregistrată la instituţia noastră cu nr. 5711 din 31.10.2017 precum şi proiectul iniţiat de către aceasta;

În temeiul prevederilor art.3 6 alin 1, alin 2 lit.( d), alin 6 lit. (a) pct.1 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă parteneriatul cu asociaţia "Lumina din stejar" în vederea derulării proiectului "Copil cu tine sunt şi eu" privind desfăşurarea unor activităţi extraşcolare în scopul prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar.

Art.2 Beneficiarii acestui proiect sunt elevii din clasele pregătitoare - a IV-a din cadrul şcolii primare Cheglevici.

Art.3 În calitate de instituţie parteneră, Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi se obligă să respecte calendarul de desfăşurare al activităţilor prin asigurarea cadrului necesar, sprijinirea logistică şi organizatorică pentru fiecare activitate prevăzută în proiect.

Art.4 Acordul de parteneriat este valabil pe întreaga durată de implementare a proiectului, respectiv 8 luni, începând cu data emiterii prezentei Hotărâri.

Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi Asociaţiei "Lumina din stejar" Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 108 din 15.11.2017.pdf
282 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL