Publicat la 22-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Analizând extrasul CF 406435 Dudestii Vechi pentru terenul în suprafaţă de 2.877 mp al cărui proprietar este Comuna Dudeştii Vechi;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

În temeiul prevederilor art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă realizarea unui raport de evaluarea pentru terenul înscris în CF 406435 Dudeştii Vechi, poziţia Al, având nr.top 1544-1546 în suprafaţă de 2877 mp situat în Dudeştii Vechi, nr. 956, aflat în proprietatea Comunei Dudeştii Vechi.

Art.2 Rezultatele raportului de evaluare vor fi însuşite de către Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi, prin adoptarea unei noi hotărâri.

Art.3 Dispoziţiile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoanele specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în colaborare cu un evaluator autorizat.

Art.4 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timiş Evaluatorului autorizat ANEVAR Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 109 din 15.11.2017.pdf
296 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL