Publicat la 29-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul departa entului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr.6084 din 22.1~.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, ag,~cultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6099 din 22.11.2017 ;

În conformitate cu Legea nr. 6/2~17 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind fin~nţele publice locale,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit. ) coroborat cu alin.4 lit a) si art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei pu lice locale, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetuhf local pe anul 2017, trimestrul al IV -lea atât la partea de venituri cât şi la partea de chel ieli, după cum urmează :

I. Pe partea de venituri , astfel : - la contul 33.02.50 „ Venituri din încasare pa „ se aloca suma de 15 mii pe trim IV - la contul 07020203 „ Venituri din impozit 1 e teren extravilan „ se aloca suma de 20 mii lei pe trim.IV - la contul 16020202 „ Venituri impozit pe 'jloace de transport „ se aloca suma de 5 mii lei pe trim.IV TOTAL VENITURI = 40 mii lei

II. Pe partea de cheltuieli, astfel : - activitati cultural - sportive = 20 mii lei, d' ' care : - Sărbatorire 90 de ani „ Pobeda „ - 4 mi~ lei - dotări cu calculatoare pentru Laboratorul de informatică al Liceului Teoretic "Sfinţii - Sărbatorire „Pomul de Craciun„ - 16 ii lei Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi = 20 mii le· TOTAL CHELTUIELI = 40 mii le

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Tirriiş . - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor r ublice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din a aratul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 110 din 22.11.2017.pdf
278 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL