Publicat la 29-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul local al Comunei Dudeştii Vechi Având în vedere Proiectul de Hotărâre înregistrat cu nr. 6045 din 21.11.2017

Luând în considerare avizul favorabil emis de către Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţămân, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu nr. 6100 din 22.11.2017

Ţinând cont de prevederile: - art. 20, lit.g din O.M.E.N. nr. 5472/2017 - art.19, art.61 alin.(1),(2), (5), art.94 alin.(2) lit.d), art.95 alin.(1) lit.o din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.2, lit. c), d), alin.(4), lit. d), alin.(6). lit. a), pct. 13 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul de reţea şcolară pentru unităţile de învăţâmânt de pe raza administrativ - teritorială a comunei Dudeştii Vechi, pentru anul şcolar 2018-2019, în conformitate cu anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarului comunei Dudeştii Vechi, prin persoanele din cadrul aparatului de specialitate al acestuia în colaborare cu persoanele din conducerea Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi

Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii - Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş - Locuitorilor comunei , prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 111 din 22.11.2017.pdf
295 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL