Publicat la 29-11-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul local al Comunei Dudeştii Vechi Ţinând cont de adresa Liceului Teoretic Sf. Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi, judeţul Timiş înregistrată cu nr. 6093 din 22.11.2017

În conformitate cu art. 10 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile: - art. 31 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; - art. 41 din HG nr.286/2011 art. 2 din Ordinul nr. 5138/2014

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.2, lit. c), d), alin.(4), lit. d), alin.(6). lit. a), pct. 13 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă transformarea postului de contabil şef al Liceului Teoretic Sf. Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi dintr-unul cu studii medii într-unul cu studii superioare.

Art.2 (1) Ocuparea postului vacant se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare privind ocuparea funcţiilor contractuale plătite din fonduri publice. (2) Organizarea concursului va fi asigurată de către instituţia din a cărei organigramă face parte postul vacant de contabil şef, respectiv Liceul Teoretic Sf. Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi.

Art.3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoanele responsabile din cadrul liceului. Art.4 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi - Locuitorilor comunei , prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 112 din 22.11.2017.pdf
264 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL