Publicat la 14-12-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 6346 din 07.12.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017 ;

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit a) si art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, o abţinere, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe ~ul 2017, ~rimestrul al IV-lea atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, d1~pă cum urmează....

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 113 din 07.12.2017.pdf
266 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL