Publicat la 14-12-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Văzând referatul compartimentului taxe şi impozite înregistrat cu nr. 6322 din 06.11.2017 avizat de către primarul Comunei Dudeştii Vechi;

Luând în considerare avizul favorabil emis de către Comisie Juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 6345 din 07.12.2017 precum şi avizul favorabil emis de către Comisia economică, buget-finanţe,agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţile Legii nr.207 /2015 privind Codul de procedură fiscală;

În conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se stabilesc taxelor şi impozitelor locale, la nivelul comunei Dudeştii Vechi, pentru anul 2018, conform anexei la prezenta Hotărâre. Art.2 Pentru anul 2018, se stabilesc bonificaţiile acordate persoanelor fizice şi juridice care achită integral impozitele până în data de 31 martie 2018, astfel: in cazul impozitului/taxei pe cladiri - 10% pers. fizice, respectiv 5% pers. juridice; in cazul impozitului/taxei pe teren - 10% pers. fizice, respectiv 5% pers. juridice; in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport - 10% pers. fizice, respectiv 5% pers. juridice ; Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis ; - Departamentului taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului; - Locuitorilor comunei, prin afişare ;

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 114 din 07.12.2017.pdf
396 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL