Publicat la 14-12-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 6324 din 06.12.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 6345/07.12.2017; Având în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L;

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 26 din 03.03.2017 privind aprobarea demarării proiectului"Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit şi bucătărie proprie cu regim de înalţime P+ 2E în localitatea Dudeştii Vechi"precum si H.C.L. 95/19.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin:6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 7 voturi pentru, o abţinere, 5 împotrivă, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit şi bucătărie proprie cu regim de înalţime P+2E în localitatea Dudeştii Vechi", întocmit de către SC Eurofunction SRL, conform Devizului centralizat care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta. Art. 2 Se aprobă următorii indicatori tehnici şi valoarea investiţiei, pentru proiectul descris la art. I, după cum urmează: - indicatori tehnici Aed grădiniţă = 1063,32 mp, regim înălţime - P+2E - valoarea totala investitie - 2.986.475,03 Iei cu TVA - valoarea sumei cofinantare de la bugetul local - 294.471,26 lei cu TV A.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 115 din 07.12.2017.pdf
333 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL