Publicat la 14-12-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 6324 din 06.12.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 6345/07.12.2017 ;

A vând în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr.28 din 03.03.2017 privind aprobarea proiectului "Construire dispensar medical în localitatea Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi" precum şi H.C.L Dudeştii Vechi nr. 97/19.10.2017 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici ;

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi . ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 8 voturi pentru, o abţinere, 4 împotrivă, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Construire dispensar medical în localitatea Dudestii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi, întocmit de către SC Eurofunction SRL, conform Devizului centralizat care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se aprobă următorii indicatori tehnici şi valoarea investiţiei, pentru proiectul descris la art. I, după cum urmează: - indicatori tehnici Aed dispensar = 433 mp, regim înălţime - P - valoarea totala investitie - 1.694.077,648 lei cu TVA - valoarea sumei cofinantare de la bugetul local - 177.676,733 lei cu TVA.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 116 din 07.12.2017.pdf
272 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL