Publicat la 14-12-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere: - cererea înregistrată cu nr. 6302/05.12.2017 a domnului Augustinov Matei; - prevederile H.C.L Dudeştii Vechi nr. 52/26.04.2017 privind stabilirea cuantumului ajutorul de deces. Ţinând cont de certificatul de deces seria DC nr. 958664 eliberat la data de 30.11.2017;

Prevederile art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile art. 38 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de deces de la bugetul local, în cuantum de 1.000 de lei, numitului Augustinov Matei, avand CNP 1900529352306, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 778, jud. Timiş în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctei Augustinov Mihaela, sora acestuia.

Art.2 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele responsabile din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Departamentului financiar-contabil - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 117 din 07.12.2017.pdf
316 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL