Publicat la 25-12-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 6527 din 18.12.2017, de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6555 din 18.12.2017 precum si de avizul favorabil emis de catre Comisia juridica, disciplina, administratie publica local si apararea drepturilor omului înregistrat cu nr.6556 din 18.12.2017;

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit a) si art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul al IV-iea pe partea de cheltuieli, după cum urmează :

- de la cap 70.02 „Dezvoltare publica"

- titlu 20 „Cheltuieli cu bunuri si servicii" alin 20.05.30 se retrage suma de 5,85 mii lei , care se repartizeaza la 68,02, titlu 57,02,01 pentru plata ajutorul de incalzire catre populatie;

- de la cap 70,02 „Dezvoltare publica" - titlu 20 „Cheltuieli cu bunuri si servicii", alin 20.01.09 se retrage suma de 1 mii lei si se repartizeaza astfel: 1 mii lei la 68.02. 20.30.30 11 Cheltuieli cu bunuri si servicii li

- la cap 84.02 „Strazi" din suma de 600 mii lei destinata pentru„Executie trotuare" suma de 110 mii lei se va transfera tot la cap 84,02 11Strazi" cu destinatie "Reabilitare statie autobuz cuprinzand: dezafectare si montare invelitoare din tabla ... , montat pavele 8 cm pe strat de nisip in conformitate cu oferta nr 4006 din 02.05.2017 depusa la autoritatea contractanta plus reabilitare podete din beton in Dudestii Vechi.. .. "

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 118 din 18.12.2017.pdf
328 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL