Publicat la 29-01-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş, Având în vedere prevederile Dispoziţiei primarului nr 142/23.12.2014, referatul cu nr. 234/28.01.2015 privind validarea rectificării bugetare realizate prin dispoziţia primarului, avizul favorabil al Comisiei economica, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului.

În conformitatea cu prevederile art. 82 din Legea 273/2006 privind finaţele publice

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. I Se validează Dispoziţia primarului nr. 142/23.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, care face parte integrantă din prezentul act.

Art 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se deleagă Departamentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis, Departamentului financiar contabil, Locuitorilor comunei.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL. 1 din 29.01.2015.pdf
610 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL