Publicat la 29-01-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş

Având în vedere referatul primarului nr.233/28.01.2015 şi referatul nr.257 /29.01.2015 al Comisiei Economică, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea Teritoriului prin care se acordă avizul favorabil.

Ţinând cont de prevederile:

  • art. 30, alin. (4) şi art. 128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19 5 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
  • an. 70, lit. "g" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006
  • Legii nr. 82/ 1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 6 lit. (a) pct.4, 5 si 6, si art.45 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art 1 Pentru menţinerea în stare practicabilă a drumului comunal care face legătura între DJ 682 şi localitatea Colonia Bulgară şi pentru asigurarea unei căi de acces viabile în caz de urgenţă către această localitate se restricţionează accesul şi circulaţia tuturor autovehiculelor şi utilajelor cu o capacitate mai mare de 3,5 tone.

Art.2 Se aprobă efectuarea demersurilor necesare pentru amplasarea semnelor de circulaţie aferente, după obţinerea tuturor avizelor de la organele abilitate.

Art.3 Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.U.G. 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.

Art.4 Interdicţia prevăzută la alin.1 nu este aplicabilă vehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art.32, alin.2, lit."a" şi "b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, atunci când se află în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul localităţii Dudeştii Vechi precum şi agenţii de poliţie din localitate.

Art.6 Prezenta se comunica către: Instituţia Prefectului Timis Consiliului Judeţean Timis, Reprezentanţilor postului de poliţie Dudeştii Vechi, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 4 din 29.01.2015.pdf
622 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL