Publicat la 17-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, j udetul Timis

In conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 si a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

Avand in vedere adresa nr. 302 din 02.02.2015 a D.G.F.P. Timis

A vand în vedere referatul compartimentului financiar-contabil înregistrat cu nr.523117.02.2015 si referatul Comisiei economice, buget - finante cu nr.526/17.02.2015

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b si d coroborat cu alin 4 lit. a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 9 voturi pentru, 3 abtinere, 1 vot impotriva, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aproba Bugetul Local pe anul 2015 atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:

PENTRU DETALII DESCĂRCAȚI DOCUMENTUL COMPLET IN FORMATUL PDF

Art.2 Veniturile incasate in contul 5004 pana la data de 31.12.2014 se vor incasa incepand cu data de 01.01.2015 in contul 330250 (alte venituri din prestari de servicii si alte activitati).

Art.3 Se repartizeaza din fondul de rulment suma de 469 mii lei pentru investitii.

Art. 4. Prezenta se comunica ; Istitutia Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis, Compartimentului financiar-contabil, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 5 din 17.02.2015.pdf
695 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL