Publicat la 17-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Constatând necesitatea inventarieri materiei impozabile generale la nivelul comunei Dudeştii Vechi

Având în vedere referatul nr.373/06.02.2015 al compartimentului local de taxe şi impozite.

În conformitate cu prevederile Legii 571 /2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 273/2006 privind finantele publice local, Ordinul Ministrului Finantelor 2861 /2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba efectuarea inventarierii materiei impozabile generale la nivelul comunei Dudeştii Vechi, pentru anul 2015, atat in cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice.

Art.2 Pentru buna desfăşurare a activităţii prevăzute la art.1, se constituie comisia de inventariere care va avea următoarea componenţă:

  • Budur Pavel - presedinte
  • Lazarov Gheorghe - secretar
  • Uzun Emilia - membru
  • Vasilcin Damian - membru
  • Kalapis Ioan - membru
  • Ioanovici Dragan - membru
  • Topciov Nicolae - membru
  • Petcov Gheorghe - membru

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei Dudeştii Vechi

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis, Compartimentului taxe şi impozite, Membrilor comisiei de inventariere, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 6 din 17.02.2015.pdf
724 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL