Publicat la 25-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

In conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 si a prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale,

Avand in vedere prevederile art.36 alin 4 lit.e din Legea 215/2001 administratiei publice locale.

Avand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr.607 /25.02.2015

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 2 abtinere, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2015 la nivelul comunei Dudeştii Vechi, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Secretarul comunei va asigura transparenţa şi va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta Hotărâre.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 10 din 25.02.2015.pdf
1046 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL