Publicat la 11-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Avand in vedere referatul dl primar cu nr. 887/10.03.20 I 5, avizul favoravil nr.933/11.03.20 I 5 al Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil nr.934/11.03.2015 al Comisiei juridică, disciplina şi administraţie publică locală

Ţinand cont de prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L .. de prevederile Ordinului MDRAP nr. I 58/20 I 5,

Vazând prevederile HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al clocurnentatiei tehnico-economice aferente invest. pub., precum si a structurii s1 metodologiei ele elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de investiţii

În conformitate cu art.36 alin I, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 şi art.45 alin (I) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti. 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localităţii Dudeştii Vechi, jud. Timiş", inclus in Programul National de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2013

Art.2 Devizul general actualizat, se regăseşte în Anexa I., care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timiş, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 13 din 11.03.2015.pdf
709 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL