Publicat la 11-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul dl primar cu nr. 887/10.03.2015, avizul favornvil nr.933/ 11.03.2015 al Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil nr.934/11.03.2015 al Comisiei juridică. disciplina şi administraţie publică locală.

Ţinand cont de prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L.. de prevederile Ordinului MDRAP nr. 158/2015,

Vazând prevederile HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al clocumentatiei tehnico-economice aferente invest. pub„ precum si a structurii s1 metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de investiţii

În conformitate cu art.36 alin I, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. I şi art.45 alin (I) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeştii Vechi. jud. Timiş", inclus in Programul National de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2013.

Art.2 Devizul general actualizat, se regăseşte în Anexa I., care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

APASATI MAI JOS PENTRU A DESCARCA DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, IN FORMAT PDF:

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 14 din 11.03.2015.pdf
839 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL