Publicat la 11-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere nr 524/ 17.02.2015 a Cabinetului Medical Dr.Augustinov şi cererea nr.525/17.02.2015 a Cabinetului Medical Dr.Augustinov Ecaterina

In baza prevederilor art. 123 din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale

Tinand cont de prevederile Hotarari Guvernului 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale, Ordinului nr. 299/2004 pentru aprobare modelului-cadru al contractului de concesiune privind unele spaţii cu destinaţie de cabinet medical.

Având in vedere dispoziţiile O.G. nr. 124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629/2001 republicată

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. I ( 1) Se aprobă concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical identificat in CF 403107, nr. top 403107-C2, în suprafaţă de 135 mp către Cabinetul Medical dr. Augustinov, identificat prin CIF 20092840 şi către Cabinetul Medical dr. Augustinov Ecaterina, identificat prin CIF 20092823

(2) Predarea - primirea imobilului se va face în baza unui proces verbal, care va constitui anexa la contract.

(3) Titularii celor două cabinete medicale vor stabili de comun acord împărţirea spaţiului şi stabilirea programului de lucru.

Art.2 (1) Concesionarea se face pe durata de 15 ani, prin atribuire directă, persoanelor prevăzute la art. 1, în scopul desfăşurării activităţilor medicale

(2) Redevenţa concesiunii este de 1 euro/m.p./an pentru primii 5 ani.

(3) Dupa primii 5 ani, nivelul redevenţei se va stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptată.

Art.3 Contractul de concesiune se încheie conform modelului cadru, aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 299 /2004.

Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei

Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Cabinetului Medical Dr. Augustinov, Cabinetul Medical dr. Augustinov Ecaterina, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 15 din 11.03.2015.pdf
997 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL