Publicat la 30-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Cererea nr. 261/30.01.2015 a S.C. Forcesolar 1 S.R.L. prin care solicită rezilierea contractului de concesiune nr. 6778/03.05.2011Referatul primarului nr. 1215/30.03.2015, referatul Comisiei Juridice, Disciplină şi Administraţie Publică Locală cu nr. 1220/ 30.03.2015 şi referatul nr. 1222/30.03.2015 al Comisiei Economica, Buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului. 

Prevederile contractului de concesiune nr. 6778/03.05.2011

Prevederile Legii nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 6778/03.05.2011 încheiat între Comuna Dudeştii Vechi şi S.C. Forcesolar 1 S.R.L., în vederea exploatarii suprafaţei de 9, 73 ha de teren extravilan situat în parcela A 2156, înscris în CF 401561 Dudeştii Vechi pentru obiectivul „Parc pentru producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice"

Art.2(1) Rezilierea contractului este condiţionată de achitarea Ja zi, până la adoptarea acestei hotărâri. a sumelor datorate către bugetul local, cu titlu de impozite si redevenţe.

(2) Neplata sumelor restante, duce la aplicarea penalităţilor prevăzute în contract şi de normele legale în vigoare.

Art.3 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, S.C. Forcesolar l S.R.L., Compartimentului taxe şi impozite, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 16 din 30.03.2015.pdf
864 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL