Publicat la 30-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul local al comunei Dudeştii Vechi

Având în vedere referatul primarului comunei domnul Gheorghe Nacov, înregistrat cu nr. 1216/30.03.2015, avizul favorabil cu nr. 1222/30.03.2015 al Comisiei economice, buget-finanţe, agricultura şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil cu nr. 1220/30.03.2015 al Comisiei juridică, disciplină şi administraţie publică locală.

A vând în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.14/31.03.2014 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul/comuna prin atribuire directă operatorului regional SC AQUA TIM SA Timişoara;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi (d). alin. 6 lit. (a) pct.14. alin. 5 lit. (a). din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

În conformitate cu prevederile art. 8 si 10 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între SC Aquatirn SA şi Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ;

În temeiul art 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; cu 12 voturi pentru, 1 vot împotriva, 13 consilieri prezenti. 13 consilieri în functie :.

--------------------

Hotărăște:

Art.1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă a mijloacelor fixe din anexa la prezenta hotărâre si a terenurilor aferente acestora, către Aquatim SA pentru a completa Anexa V „Lista cu bunurile proprietate publică transmise operatorului" la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.201 O încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timis şi Aquatim S.A.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş; - Primarului comunei Dudeştii Vechi - operatorului "AQUATIM" S.A.;

APASATI MAI JOS PENTRU A DESCARCA DOCUMENTUL COMPLET, IN FORMAT PDF:

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 17 din 30.03.2015.pdf
673 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL