Publicat la 30-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere adresa nr.1109/23.03.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

A vând în vedere avizelele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art. 21 alin.(l) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se acordă mandat special d-lui NACOV Gheorghe, pnmar al comunei Dudeştii Vechi, născut la data de 11.04.1972 la Sinnicolau Mare, domiciliat în Dudestii Vechi , posesor al C.I. seria TM, nr. 708051, eliberat de SPCLEP Sinnicolau Mare la data de 24.10.2008, reprezentant al comunei Dudeştii Vechi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local, aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei.

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 18 din 30.03.2015.pdf
625 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL