Publicat la 30-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi,judetul Timis

Avand in vedere faptul ca in cvartal nr.86 al comunei Dudestii Vechi exista teren care nu figureaza inscris in Cartea Funciara,

A vand in vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a facut obiectul Legii nr.18/1991 precum si faptul ca pentru terenul respectiv nu au fost inregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate,

A vand in vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi înregistrat cu nr. 44 76/27.11.2014 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a terenului aflat in proprietatea privata a comunei Dudestii Vechi,

Tinand cont de prevederile HCL 51/27.11.2014 prin care se propune evidentierea in cartea funciara a terenului aflat in cvartalul 86 Dudestii Vechi

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Aclministratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara, in proprietatea privată, a Comunei Duclesti i Vechi, a terenului situat in parcela nr.2 clin cvartalul 86 Dudestii Vechi, în suprafata de 4104 mp, identificat conform măsuratorilor şi a planului întocmit de Concret Cad SRLD, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, BCPI Sannicolau Mare, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 20 din 30.03.2015.pdf
581 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL