Publicat la 31-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

A vand in vedere faptul ca in cvartal nr. 86 al comunei Dudestii Vechi exista teren care nu figureaza înscris in Cartea Funciara,

Avand in vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a facut obiectul Legii nr. l 8/1991 precum si faptul ca pentru terenul respectiv nu au fost înregistrate ceren privind reconstituirea dreptului de proprietate,

A vand in vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi inregistrat cu nr. 4476/27.11.2014 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a terenului aflat in proprietatea privata a comunei Dudestii Vechi,

Ti nand cont de prevederile HCL 51/27.11.2014 prin care se propune evidentierea in cartea funciara a terenului aflat în cvartalul 86 Dudestii Vechi

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti,13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.I Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara, in proprietatea privată, a Comunei Dudestii Vechi, a terenului situat in parcela nr.3 din cvartalul 86 Dudestii Vechi, în suprafata de 6794 mp, identificat conform măsuratorilor şi a planului întocmit de Concret Cad SRLD, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, BCPI Sannicolau Mare, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 21 din 30.03.2015.pdf
617 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL