Publicat la 31-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi,judetul Timis

Avand in vedere faptul ca in cvartal nr.86 al comunei Dudestii Vechi exista teren care nu figureaza inscris in Cartea Funciara

Avand in vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a facut obiectul Legii nr.1811991 precum si faptul ca pentru terenul respectiv nu au fost i nregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate

Avand in vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi inregistrat cu nr. 44 76/27.11.2014 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a terenului aflat in proprietatea privata a comunei Dudestii Vechi

Tinand cont de prevederile HCL 51127. 11.2014 prin care se propune evidentierea in cartea funciara a terenului aflat în cvartal ul 86 Dudestii Vechi

ln conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. ( c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti,13 consilieri in funclie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara, în proprietatea privată, a Comunei Dudestii Vechi, a terenului situat in parcela nr.4 din cvartalul 86 Dudestii Vechi, în suprafata de 3745 mp, identificat conform măsuratorilor şi a planului întocmit de Concret Cad SRLD, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică: lnstitutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, BCPI Sannicolau Mare, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 22 din 30.03.2015.pdf
609 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL