Publicat la 31-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

A vand in vedere faptul ca in cvartal nr.86 al comunei Dudestii Vechi exista teren care nu figureaza înscris in Cartea Funciara

A vand in vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a facut obiectul Legii nr. I 8/ 1991 precum si faptul ca pentru terenul respectiv nu au fost înregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate,

Avand in vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi înregistrat cu nr. 44 76/27.11.2014 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a terenului aflat in proprietatea privata a comunei Dudestii Vechi,

Tinand cont de prevederile HCL 51/27.11.2014 prin care se propune evidentierea in cartea funciara a terenului aflat in cvartalul 86 Dudestii Vechi

In conformitate cu a1i.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea m.215 a Aclrninistratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

A1·t.l Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara, în proprietatea privată, a Comunei Duclestii Vechi, a terenului situat in parcela nr.6 clin cvartalul 86 Dudestii Vechi, în suprafata de 27.876 mp, identificat conform măsuratorilor şi a planului întocmit de Concret Cad SRLD, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, BCPI Sannicolau Mare, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 24 din 30.03.2015.pdf
602 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL