Publicat la 12-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere cererea dl. Răcăşan Gheorghe înregistrată cu nr. 1391/ 15.04.2015.

Tinând cont de referatul nr. 2015/ 11.05.2015 întocmit de d-l pnmar,

Având în vedere prevederile contractului de concesiune nr. 7597/1/2011 şi prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune publică

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.4 5 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1(1) Se aprobă încetarea prin rezilierea, a contractului de concesiune nr.7597/1/2011 având ca obiect exploatarea suprafeţei de 6,78 ha din păşunea comunală, încheiat între Comuna Dudeştii Vechi şi dl. Răcăşan Gheorghe.

(2) Încetarea contractului operează începând cu data adoptării prezentei hotărâri, condiţionată fiind de achitarea de către concesionar a tuturor impozitelor şi taxelor datorate către bugetul local.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dudeştii Vechi, prin compartimentele de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, D-lui Gheorghe RĂCĂŞAN, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL nr 28 din 11.05.2015.pdf
806 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL