Publicat la 12-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de referatul nr. 2019/11.05.2015 întocmit de d-l primar, prin care acesta propune scoaterea la licitaţie a suprafeţei de 6, 78 ha din păşunea comunală, caietul de sarcini propus,

A vând în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune publică,

- prevederile ordinului 407 /2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor,

- prevederile ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 6,78 ha din păşunea comunală, identificată astfel: Ps.248, Ps 249 Ps 252, Apj 250.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al concesionării, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor - conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotârare.

Art.3(1) Se stabileşte drept suma minimă de pormre a licitaţiei echivalentul în lei a 400 kg. Grâu/ha/an.

(2) Preţul se va stabilii conform Bursei de la Londra, la data de 31 iulie a fiecărui an.

Art.4 Pasul de licitaţie este de 5 % din preţul de pornire al licitaţiei.

Art.5 Termenul de concesiune este de maxim 5 ani.

Art.6 Comisia de licitaţie va fi stabilită prin dispoziţie a primarului.

Art. 7 Primarul comunei Dudeştii Vechi împreună cu Comisia de Licitaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri

Art.8 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Locuitorilor comunei

CAIETUL DE SARCINI SE POATE DESCARCA IN FORMAT PDF IN SECTIUNEA DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 29 din 11.05.2015.pdf
596 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL