Publicat la 12-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de referatul nr.2028/ 11.05.2015 întocmit de d-l primar,

Având în vedere având în vedere prevederile Legii 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 /2009 privind Codul civil

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului existent în imobilul proprietate privată a Comunei Dudeştii Vechi, situat în Dudeştii Vechi, nr. 159, jud. Timiş, în suprafaţa totală de 56, 77 mp.

Art.2 Studiul de oportunitate şi caietul de sarcini, urmează să fie adoptate într-o sedinţă ulterioară.

Art.3 Se aproba preţul minim de începere a licitaţiei în cuantum de 60 euro/luna.

Art.4 Pasul licitaţiei va fi de 5 % din preţul de pornire al licitaţie, reprezentând suma de 3 euro.

Art.5 Se stabileşte durata contractului de închiriere la 10 ani.

Art.6 În termen de 3 luni de la data semnării contractului de închiriere, câştigătorul licitaţie are obligaţia de a începe derularea activităţii.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Dudeştii Vechi, prin compartimentele de specialitate.

Art.8 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 30 din 11.05.2015.pdf
648 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL