Publicat la 19-06-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr. 2954/ 19.06.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului inregistrat cu nr. 2973/ 19.06.2015

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru si o abtinere , 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă înfiinţarea bugetului de venituri proprii, secţiunea E, pentru Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi, astfel:

 • Total venituri : 100 mii lei
 • Total cheltuieli - învăţământ preşcolar, cheltuieli materiale: 100 mii lei

Art.2. Se rectifică bugetul local, cu veniturile proprii realizate în plus faţă de prevederile bugetare, după cum urmează:

Total venituri: 288.50 mii lei, din care:

 • Se adauga la contul 04.02.01 - suma de 35 mii lei
 • Se adauga la contul 07.02.02.02 - suma de 115 mii lei
 • Se adauga la contul 07.02.02.03 - suma de 49.5 mii lei
 • Se adauga la contul 18.02.50 - suma de 74 mii lei
 • Se adauga la contul 35.02.01 - suma de 15 mii lei

Total cheltuieli: 288.50 mii lei, din care:

 • Se adauga la cap. 51.02 - cheltuieli materiale - suma de 80.5 mii lei
 • Se adauga la cap. 68.02.57 - indemnizatii handicap - suma de 8 mii lei
 • Se adauga la cap. 70.02 - cheltuieli materiale - suma de 60 mii lei
 • Se adauga la cap. 74.02 - cheltuieli materiale - suma de 40 mii lei
 • Se adauga la cap. 84.02 - chelt. materiale (reparatii drumuri) suma de 100 mii lei

Art.3. Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Timiş Consiliului Judeţean Timiş, Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 34 din 19.06.2015.pdf
679 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL