Publicat la 19-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul dl.primar cu nr. 2939/18.06.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului inregistrat cu nr. 2973/19.06.2015

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 30/ 11.05.2015

ln conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini al închirierii spaţiului de 56, 77 mp, clin incinta cinematografului „Libertatea", loc.Dudeştii Vechi, nr.159, conform anexei 1, care face parte intergrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate al închirierii, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă documentaţia de atribuire privind închirierea bunului descris mai sus, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta Hotărare.

Art.4 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului Judetului Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului primarului, Locuitorilor comunei

 PENTRU A VIZUALIZA INTEGRAL HOTARAREA DE CONSIULU, DESCARCATI DE MAI JOS, DOCUMENTUL IN FORMAT PDF

  • CAIETUL DE SARCINI
  • ANEXA nr. 1 - la caietul de sarcini (pentru licitatie) - DECLARAŢIE
  • Anexa nr. 2 - OFERTANT - FORMULAR DE OFERTĂ
  • Anexa nr. 3 - model de contract de inchiriere
  • Anexa 2 la H.C.L. 35/19.06.2015 - STUDIU DE OPORTUNITATE
  • Anexa 3 la H.C.L.35/19.06.2015  - Documentatia de atribuire

 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 35 din 19.06.2015.pdf
720 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL