Publicat la 19-06-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere:

  • referatul primarului cu nr. 2940/ 18.06.2015 cu privire la acest proiect de hotărâre
  • avizul favorabil cu nr. 2974/ 19.06.2015 al Comisiei Juridică, Disciplină şi Administraţie Publică Locală.
  • prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare.

Tinând cont prevederile Statutului şi a Actului Constitutiv al A.D.I. Apă-Canal Timiş.

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se împuterniceşte dl.primar Gheorghe NACOV, cetăţean român, născut la data de 11.04.1972 la Sinnicolau Mare, domiciliat în Dudestii Vechi , posesor al C.I. seria TM, nr. 708051, eliberat de SPCLEP Sinnicolau Mare la data de 24.10.2008 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Dudeştii Vechi Actul Constitutiv şi Statutul A.D.I. APĂ-CANAL TIMIŞ, actualizate, actele adiţionale de actualizare a acestora precum şi orice alt document ce va fi necesar în vederea unei bune funcţionări a Asociaţiei

Art.2 Se împuterniceşte dl .Titu Bojin, având calitatea de preşedinte al A.D.I. APĂ-CANAL TIMIŞ să semneze în faţa notarului public actul constitutiv şi statutul asociaţiei, actualizare.

Art.3 Se împuterniceşte dl. Zah Teodor Claudiu, cetăţean român, născut la data de 04.11.1968, în localitatea Zalha, judeţul Salaj, cu domiciliul în Timişoara, str. Martir Ioan Stanciu, nr.1, se.A, et.IV, ap.18, posesor al C.I. seria TZ, nr. 177428, eliberat de SPCLEP Timişoara la 29.10.2014, având calitatea de consilier juridic în cadrul A.D.I. APACANAL TIMIŞ să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea modificărilor aduse Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Timişoara.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Dudeştii Vechi

Art.5. Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 36 din 19.06.2015.pdf
670 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL