Publicat la 07-07-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliiul Local al comunei Dudestii Vechi, întrunit în şedir.ţă ordinara, în data de 07.07.2015,

Tinând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, înregistrat la nr. 3335/ 07.07.2015;

Respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei DudestiiVechi, nr. 13/19.04.2012, prin care comuna Dudestii Vechi a aderat ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Grupul de Ac,tiune Locală TRIPLEX CONFINIUM, cât şi rezultatele recensământului popula,tiei din care rezultă că localitatea noastră are o populafie de 4050 locuitori;

Analizând prevederile Hotărârii Asociafiei Grupului de Ac,tiune Locală TRIPLEX CONFINIUM nr.39106.07.2015 prin care se stabileşte şi cotizafia anuală pe anul 2015 datorată de autorităfile publice locale la suma de 1 O. OOO lei/an;

În baza prevederilor art.35, alin.(3), alin.(4) şi alin(6) din Legea nr. 27312006- privind finan,tele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare, coroborat cu art.36 alin(2), lit.e, alin.(7) lit.c din Legea administra,tiei publice locale nr. 21512001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin(2), litera f şi a art.115. alin(1), lit.b din Legea administrafiei publice locale nr.21512001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti din 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă plata cotiza,tiei anuale pentru anul 2015 datorată de comuna Dudestii Vechi, jude,tul Timis, la Asociaţia Grupul de Acfiune Locală TRIPLEX CONFINIUM, În sumă de 10.000 lei.

Art.2. Primarul comunei 1mpreună cu compartimentul financiarcontabilitate, va asigura ducerea la Îndeplinire a predeverilor prezentei hotarâri, informând Consiliul Local al comunei Dudestii Vechi., jude,tul Timis, asupra modului de Îndeplinire.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Dudestii Vechi, compartimentului contabilitate, Asociaţiei Grupul de Ac,tiune Locală TRIPLEX CONFINIUM, lnstitu,tiei Prefectului Judef.u/ Timis, În vedrea exercitării controlului cu privire la /egalitate şi se va aduce la cunoştin,tă publică prin grija secretarului comunei Dudestii Vechi

Art.3. (2) Aducerea la cunoştintă publică de face prin afişare la sediul primăriei comunei Dudestii Vechi.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 39 din 07.07.2015.pdf
667 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL