Publicat la 03-08-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul nr. 3819 / 31.07.2015, proiectul de hotărâre aferent acestuia şi avizul favorabil cu nr. 3842/03.08.2015 al Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului

A vând în vedere :

 • prevederile O.G. nr.21 /2002 privind gospodărirea localităţilor
 • prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • prevederile art. 8 din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art.1. (1) Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revm agenţilor economici, persoanelor juridice şi persoanelor fizice de pe teritoriul administrativ al comunei Dudeştii Vechi pentru buna gospodărire a acesteia.

Art.1. (2) Scopul adoptării prezentei hotărâri este asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ al comunei Dudeştii Vechi.

Art.2 Autorităţile publice locale au puteri depline în constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunile corespunzătoare.

Art.3 Cetăţenii comunei Dudeştii Vechi au obligaţia respectării normelor de curăţenie şi a celor de linişte publică, în ceea ce priveşte locuinţele şi anexele acestora, curţile, împrejmuirile, grădinile, străzile, parcurile precum şi în toate celelalte locuri publice.

CAPITOLUL II - Norme privind buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea liniştii şi ordinii publice şi sancţiunile aplicabile acestora

Art.4 (1) Instituţiile publice, agenţii economici precum şi persoanele fizice sunt obligate să adopte măsuri pentru asigurarea întreţinerii curăţeniei şi îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi al străzilor, drumurilor şi a zonelor verzi înconjurătoare.

Art.4 (2) În acest scop le revin următoarele obligaţii :

 • a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele deţinute în proprietate sau cu titlu de folosinţă şi spaţiile comerciale unde işi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţie şi amenajări (inclusiv zugrăvire).
 • b) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor
 • c) să asigure condiţiile de igienă impuse de lege, prin operaţiuni de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor
 • d) să asigure curăţenia străzilor, a trotuarelor din jurul imobilelor şi a locurilor de parcare pe care le utilizează
 • e) să întreţină şanţurile şi rigolele
 • f) în timpul iernii, să îndepărteze zăpada şi gheaţa din dreptul imobilelor, trotuarelor şi a căilor de acces
 • g) agenţii economici au obligaţia să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitarea a marfurilor, materialelor şi ambalajelor, în curţi şi pe terenurile pe care le folosesc. De asemenea aceşlia au obligaţia de a asigura, în faţa punctelor de lucru în care îşi desfăşoară activitatea, prezenţă unui coş pentru colectarea hârtiilor şi ambalajelor

Art.4 (3) Nerespectarea prevederilor art. 4 se sancţioneză cu amenda contravenţională între :

 • 100 - 2000 lei, pentru persoanele fizice
 • 200 - 2500, pentru persoanele juridice

Art.4 (4) Depozitarea deşeurilor şi a gunoiului pe teritoriul comunei Dudeştii Vechi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între :

 • 1000 - 5000 lei, pentru persoanele fizice
 • 5000 - 10000 lei, pentru persoanele juridice

Art. 5 (1) Este intezisă tulburarea fără drept a liniştii publice prm producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect.

Art. 5 (2) Este interzisă tulburarea liniştii publice între orele 22.00 - 08.00, prin producerea de zgomote sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare, în localuri, terase, locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora.

Art. 5 (3) Organizarea unor evenimente, concerte sau manifestaţii prin a căror deşfăşurare se pot aduce atingerii normelor privind liniştea şi
ordinea publică se realizează numai cu acordul prealabil al autorităţilor locale.

Art. 5 (4) Nerespectarea prevederilor art. 5 se sancţioneză cu amenda contravenţională între :

 • 100 - 2000 lei, pentru persoanele fizice
 • 500 - 3000 lei, pentru persoanele juridice

Art. 6 (1) Prezentul articol stabileşte măsurile care trebuie adoptate, de cei care desfăşoară activităţi agricole, astfel încât să nu aducă nici un fel de atingere ordinii publice şi confortului locuitorilor comunei noastre.

Art. 6 (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin (1), agentilor economici, persoanele juridice si persoanelor fizice care desfaşoară activităţi agricole şi deţin cu orice titlu utileje agricole, trebuie să respecte următoarele reguli :

 • a) este interzisă parcarea şi stocarea utilajelor agricole în centrul localităţii şi de-a lungul următoarelor sectoare de drum: DJ 682 Sânnicola Mare-Cheglevici, drumul naţional care traversează localitatea spre Valcani şi drumul comunal care duce spre Ferma nr.3 Cociohat.
 • b) parcarea şi stocarea utilajelor pe domeniul public din jurul unui imobil se poate realiza doar cu acordul acestuia, astfel încât să nu deranjeze circulaţia. Nerespectarea prevederile de la acest punctele a) şi b) al acestui articol se sancţionează cu amendă 200 - 2500 lei
 • c) deţinători de utilaje şi maşini agricole au obligaţia să îşi stabilească astfel traseul încât să evite pe cât posibil drumurile principale, intens circulate
 • d) este interzisă distrugerea drumurilor comunal şi agricole prin efectuarea unor lucrări agricole.
 • Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă cuprinsă între :
  • 1000 - 10000 lei, pentru persoanele fizice
  • 10.000 - 100.000 lei, pentru persoanele juridice
 • e) este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişului şi a vegetaţiei ierboase, de pe terenurile din intravilanul şi extravilanul localităţii, fără a avea acordul autorităţilor competente de mediu şi înştiinţarea autorităţilor locale.
 • Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă cuprinsă între :
  • 200 - 10000 lei, pentru persoanele fizice
  • 1.000 - 50.000 lei, pentru persoanele juridice
 • f) este interzis păşunatul animalelor, fară a avea acceptul proprietarului de teren sau fară a deţine contracte de concesiune în ceea cc priveşte suprafeţele de păşune aflate în domeniul public şi privat al localităţii.
 • Nerespectarea acestei prevederi se sanţionează cu amendă cuprinsă între 200 - 2500 lei.
 • g) este interzis accesul pe câmp al mijloacelor de transport hipo(căruţe) şi auto(tractoare cu remorci), după cum urmează :

LUNA / ORA

 1. August / 21.00
 2. Septembrie / 20.00
 3. Octombrie / 19.00
 4. Noiembrie / 18.00

Cetăţenii care doresc să efectueze transporturi în acest interval orar au obligaţia de a anunţa şi a se înregistra într-un registru special înfiinţat la biroul Regisrul Agricol din cadrul primăriei.

Nerespectarea acestei prevederi se sanţionează cu amendă cuprinsă între 200 - 2500 lei.

Art. 7 (1) Este strict interzisă folosirea apei potabile din reteaua comunală pentru udatul in gradină sau alte activităţi care nu vizează treburi gospodăreşti uzuale şi implică un consum de apă neraţional.

Art. 7 (2) Constituie excepţie de la prevederile alin 1) utilizarea apei potabile de la reţeaua comunală pentru întreţinerea spaţiilor verzi, a amenajamentelor florale şi pentru spălarea autoturismelor.

Art. 7 (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

 • prima abatere cu amendă în valoare de 500 lei şi debranşarea de la reţea
 • a doua abatere cu amendă în valoare de 800 lei şi debranşarea de ia reţea
 • a treia abatere cu amendă în valoare de 1200 lei şi debranşarea de la reţea

Art. 7 (4) Taxa de rebranşare este de 600 lei.

CAPITOLUL III - NORME PRIVIND REGULILE CARE TREBUIE RESPECTATE ÎN CAZUL EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE SAU DEMOLARE.

PENTRU A CITI HOTARAREA DE CONSILIU COMPLETA SI IN FORMAT OFICIAL, DESCARCATI DOCUMENTUL IN FORMATUL PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 41 din 03.08.2015.pdf
762 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL