Publicat la 03-08-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

A vând în vedere cererea SC Viruzab Stomi SRL prin administrator Viruzab Nicolae înregistrată cu nr. 3591/21.07.2015

Avand in vedere referatul primarului nr. 3815/31.07.2015, avizul favorabil cu nr. 3842/03.08.2015 al Comisie economice, buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil cu nr. 3843 / 03.08.2015 al Comisiei Juridică, Disciplină şi Adminstraţie Publică Locală

Tinând cont de prevederile contractului de concesiune nr. 8002/ 12.12.2011

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, o abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă desfăşurarea de activităţi care privesc pariurile sportive în incinta imobilului înscris în CF 10168, nr. top. 370/ 1/B, situat în Dudeştii Vechi, nr. 159

Art.2 Se aprobă declararea în spaţiul descris în art. l a unui punct de lucru SC Armin Bet Limited SRL, ca urmare a asocierii dintre această societate şi SC Viruzab Stomi SRL.

Art.3 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, SC Stomi Viruzab SRL, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 42 din 03.08.2015.pdf
855 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL