Publicat la 21-08-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr. 4413/20.08.2015 şi adresele nr. 18107 /07.08.2015 respectiv nr.18485/ 14.08.2015 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timişoara

Tinând cont de Decizia nr. 1161/2015 emisa de directorul general al D.G.R.F.P. Timişoara şi Decizia nr. 1202/ 14.08.2015 a directorului general al D.G.R.F.P. Timişoara

ln conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 10 voturi pentru, 10 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2015, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli dupa cum urmează :

Total venituri: 1931 mii lei, din care:

 • Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare (04.02.04) - 740 mii lei
 • Sume defalcate din TVA pentru echilibrare (1 1.02.06) - 1084 mii lei
 • Sume defalcate din TVA pentru invatamant si asistenta sociala (11.02.02) - 107 mii lei

Total cheltuieli: 1931 mii lei, din care:

A. Sectiunea de functionare

1. Cheltuieli de personal - 131 mii lei

 • Cheltuieli de personal 51. 02. 1 O - 15 mii lei
 • Cheltuieli de personal 6 7. 02. 1 O - 3 mii lei
 • Cheltuieli de personal 70.02.1 O - 6 mii lei
 • Cheltuieli de personal 65.02.10 - 107 mii lei

2. Asistente sociala - 26 mii lei

 • Indemnizatii persoane handicap 68.02.57 - 26 mii lei

3. Cheltuieli bunuri si servicii - 424 mii lei

 • Cheltuieli bunuri si servicii 51.02.20 - 164 mii lei
 • Cheltuieli bunuri si servicii 67.02.20 - 75 mii lei
 • Cheltuieli bunuri si servicii 70.02.20 - 75 mii lei
 • Cheltuieli bunuri si servicii 74.02.20 - 60 mii lei
 • Cheltuieli bunuri si servicii 84.02.20 - 50 mii lei

B. Sectiunea de dezvoltare

Transport (84.02.71) suma de 1000 mii lei din care:

 • asfaltare - 600 mii lei
 • reparatii drumuri 400 mii lei

Servicii si dezvoltare (70.02.71) suma de 150 mii lei din care:

 • sistem iluminat public - 100 mii lei
 • achizitie bazin piscicol - 50 mii lei

Cultura (67.02.71) suma de 200 mii lei din care:

 • instalatie nocturna - 70 mii lei
 • reparatii camin cultural - 130 mii lei

Art.2 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara, Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 44 din 21.08.2015.pdf
807 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL